Complete Your Online Patient Pre-Admission through Simple Admit

Click Here to Get Started

ADVANCED EYE SURGERY CENTER, CHICO

A quick background about AESC

Advanced Eye Surgery Center was established as a Limited Liability Corporation on November 14, 2006. What began as the shell of an existing office space soon became filled with the most advanced ophthalmology equipment, knowledgeable staff and beautiful decor.

Our first surgery was performed on January 14, 2008 and our facility has continued to grow and thrive while providing our patients with the most advanced treatment modalities combined with exceptional care. The vision of our owners has truly benefited and enhanced the vision of our community.

Directions & Contact Info

The Advanced Eye Surgery Center complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Informing Individuals With Limited English Proficiency of Language Assistance Services.

ATTENTION: If you speak a foreign language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-530-342-1800.

Specific translations for Notice of Nondiscrimination, Nondiscrimination and Taglines are available at:
http://www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/section-1557/translated-resources/

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-530-342-1800.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-530-342-1800。

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-530-342-1800.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-530-342-1800.

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-530-342-1800번으로 전화해 주십시오.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-530-342-1800

توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما 1-530-342-1800 فراھم می باشد. با تماس بگیرید.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-530-342-1800.

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-481-3289)まで、お電話にてご連絡ください。

1- 800-481-3289- ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-530-342-1800 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-530-342-1800 ។

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-530-342-1800.

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-530-342-1800 पर कॉल करें।

รียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-530-342-1800.